Logo
Zdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťovenPOLIKLINIKA AGEL provozuje sedm akreditovaných zdravotnických zařízení - 2 polikliniky v Praze, Plzni, Olomouci, Ostravě, Nymburce a České Třebové.
Akreditace SAK

POLIKLINIKA AGEL plzeň

Pracovně lékařská služba (PLS)

POLIKLINIKA AGEL Plzeň poskytuje pracovně lékařskou službu pro široké spektrum firem od železniční a silniční dopravy, přes náročná povolání v průmyslu až ke kancelářským profesím a školským zařízením. Příkladem může být zajišťování pracovně lékařské služby pro České dráhy, SŽDC, ČSAD autobusy, ŠKODA Plzeň, Panasonic, Finanční ředitelství v Plzni, Českou národní banku, Magistrát města Plzně, Českou poštu, řadu základních a mateřských škol a mnohé další.

Dle § 54 zákona o specifických zdravotních službách a zákoníku práce č. 262/2006 Sb. mají organizace povinnost zajistit pro své zaměstnance pracovně lékařskou službu. V případě nezajištění pracovně lékařské služby může být dle § 92 zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví uložena pokuta orgánem ochrany veřejného zdraví až do výše 2 milionů Kč.

Dle § 56 zákona č.373/2011 Sb. O specifických zdravotních službách je vyloučena svobodná volba lékaře pro pracovně lékařskou službu, což v praxi znamená, že zaměstnavatel má právo určit zaměstnanci, kdo mu bude pracovně lékařskou službu poskytovat.

Co v této oblasti nabízí POLIKLINIKA AGEL Plzeň:

  • dohled nad zdravím zaměstnanců (preventivní prohlídky)
  • dohled nad pracovními podmínkami (dohlídky na pracovišti)
  • odborná poradenská a konzultační činnost

Prohlídky se provádějí vstupní, pravidelné, výstupní, mimořádné ze zdravotních či nezdravotních důvodů, event. následné. Zajišťujeme i prohlídky pro vstup do kolejiště. Výsledkem prohlídky je posudkový závěr o zdravotní způsobilosti k práci.

V rámci neklinických činností probíhají dohlídky na pracovištích, které jsou nezbytné pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci, dále poradenská a konzultační činnost, účast na prověrkách BOZP, účast při jednání s orgány ochrany veřejného zdraví.

Z dalších činností nabízíme očkování proti chřipce, hepatitidám A a B, proti klíšťové encefalitidě. Při větším množství zájemců se očkování provádí přímo na pracovišti, jinak v ordinaci lékaře poskytujícího pracovně lékařskou službu. Dále na vyžádání provádíme školení 1. pomoci s možností využití přehledného DVD záznamu a následně praktického nácviku kardiopulmonální resuscitace.

POLIKLINIKA AGEL Plzeň pravidelně pořádá semináře zabývající se problematikou pracovně lékařských služeb. Zároveň je zajištěna úzká spolupráce s odbornými lékaři POLIKLINIKA AGEL Plzeň včetně možnosti využití odborných vyšetření. Na POLIKLINICE AGEL Plzeň je možné zajistit i neurologické vyšetření včetně EEG a psychologické vyšetření.

POLIKLINIKA AGEL Plzeň spolupracuje při poskytování pracovně lékařských služeb i s ostatními zdravotnickými zařízeními a smluvními privátními lékaři.

Pracovně lékařská služba je lékaři POLIKLINIKY AGEL Plzeň trvale poskytována na velmi vysoké úrovni. O tom svědčí i nepřestávající zájem nových firem o zajištění PLS pro své zaměstnance i spokojenost a dobrá spolupráce se stávajícími klienty.

Ordinační hodiny naleznete v sekci Praktičtí lékaři.

Kontakt:

e-mail: sluzby@pol.agel.cz
tel.: 221 087 404