Logo
Zdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťovenPOLIKLINIKA AGEL provozuje sedm akreditovaných zdravotnických zařízení - 2 polikliniky v Praze, Plzni, Olomouci, Ostravě, Nymburce a České Třebové.
Akreditace SAK

POLIKLINIKA AGEL nymburk

Pracovně lékařská služba (PLS)

POLIKLINIKA AGEL zabezpečuje pracovně lékařskou službu pro široké spektrum firem od kancelářských profesí, přes školské organizace až k náročným povoláním v dopravě a průmyslu.

Pracovně lékařskou péči a související poradenství nabízíme ve všech oblastech legislativních požadavků prakticky po celé ČR prostřednictvím vlastních zdravotnických zařízení nebo zprostředkovaně přes naše smluvní partnery.

Co je to pracovně lékařská služba

Pracovně lékařskou službu je povinností každého zaměstnavatele zakotvená v ustanovení § 40 zákona 20/1966 Sb. „O péči o zdraví lidu“. Pracovně lékařská služba je ze zákona povinná, bez ohledu na velikost podniku a počet zaměstnanců.

Pracovní lékařství je lékařský obor, který se zabývá vlivem práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků, prevencí, diagnostikou, léčbou a posudkovými aspekty nemocí způsobených nebo zhoršovaných prací a dohledem nad dodržováním zdravotně přijatelných pracovních podmínek.

Co můžeme nabídnout

 • dohled nad zdravím zaměstnanců (preventivní prohlídky)
 • dohled nad pracovními podmínkami (dohlídky na pracovišti)
 • odborná poradenská a konzultační činnost

PLS v POLIKLINICE AGEL

POLIKLINIKA AGEL se dlouhodobě specializuje na poskytování PLS, přičemž je schopno se starat o zaměstnance z běžného kancelářského provozu, průmyslových provozů či rizikových pracovišť. Díky našim dlouholetým a bohatým zkušenostem v poskytování PLS dokážeme tyto služby zajistit na vysoce profesionální úrovni v rámci celé ČR. Naše společnost se v rámci pracovně lékařské služby stará o více než 70 000 zaměstnanců. Mezi největší klienty patří České dráhy a.s., ČD Cargo, a.s., Správa železniční a dopravní cesty, s. o., Skanska a.s., Česká pošta s.p., Škoda Transportation a.s. a další.

Při poskytování PLS zajistíme

 • provedení preventivních prohlídek v čase dle objednání
 • dohlídky na pracovišti při zahájení poskytování PLS, dále 1x ročně a na vyžádání zaměstnavatele
 • odborné poradenství a konzultace v oblasti zhodnocení pracovního prostředí a pracovních podmínek, v kategorizaci prací
 • vzdělávání – školení v první pomoci, v oblasti PLS
 • očkování zaměstnanců (proti chřipce, virové hepatitidě A, B, klíšťové encefalitidě) i v sídle zaměstnavatele
 • organizaci individuální zdravotní péče
 • nadstandardní služby pro skupiny zaměstnanců dle charakteru pracovních podmínek (rehabilitaci, vyšetření apod.)
 • aktuální řešení problému či oblasti mimo základní zajištění PLS

Prohlídky PLS

 • mají preventivní charakter, provádějí se dle povinností uložených platnou legislativou, zdravotnické zařízení POLIKLINIKA AGEL o nich vede a archivuje předepsanou zdravotnickou dokumentaci
 • zdravotnické zařízení POLIKLINIKA AGEL vypracuje přehled prohlídek PLS dle pracovního zařazení, pracovní činnosti, rizika práce, nároků na zdravotní stav posuzované osoby
 • zdravotnické zařízení POLIKLINIKA AGEL vypracuje periodicitu prohlídek PLS
 • zdravotnické zařízení POLIKLINIKA AGEL oznámí adresu, kontakty, ordinační hodiny
 • zdravotnické zařízení POLIKLINIKA AGEL poskytne vzor formuláře žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k práci, výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře a lékařského posudku lékaře ZPP
 • výsledkem prohlídky PLS je posudek o zdravotní způsobilosti k práci, dále pak seznámení posuzované osoby s jejím zdravotním stavem a sdělením o možnosti požádat o další péči ve zdravotnickém zařízení POLIKLINIKA AGEL a o registraci u praktického lékaře pro dospělé

Dohled nad pracovními podmínkami (dohlídky na pracovišti)

 • základní šetření na pracovišti, pak minimálně 1x ročně, na žádost zaměstnavatele kdykoliv
 • šetřením na pracovišti získává lékař ZPP znalost pracovního prostředí, charakteru práce a jejich vlivu na zdraví zaměstnance
 • osoba pověřená zaměstnavatelem se účastní dohlídky na pracovišti spolu s lékařem PLS
 • vypracují písemný záznam o dohlídce na pracovišti s uvedením zjištěných závad a návrhu opatření k jejich odstranění. Záznam potvrdí obě strany

Odborné poradenství a konzultační činnost obsahuje zejména

 • identifikace rizik a faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek
 • zpracování či revize podkladů pro kategorizaci prací, eventuelně aktualizace
 • ověření výchozího stavu systému organizačních opatření (režim práce, přestávky, zraková zátěž, fyzická zátěž apod.)
 • zjištění výchozího stavu systému zajištění první pomoci (rozmístění a obsah lékárniček, traumatologický plán, školení první pomoci)
 • aktualizace legislativy, informace o změnách v oblasti ZPP

Pro některé společnosti, které projeví zájem, vedeme i lhůtník. Je však nutná velmi blízká součinnost spolupracující společnosti.

Kontakt:

e-mail: sluzby@pol.agel.cz
tel.: 221 087 404