Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

Podněty a stížnosti

Vedení POLIKLINIKY AGEL Nymburk klade velký důraz na spokojenost pacientů. Budeme rádi, pokud nám vyjádříte své poděkování, nebo naopak připomínky k poskytnuté péči, které jsou pro nás podnětem ke stálému zlepšování kvality poskytovaných služeb.

Své náměty a připomínky nám můžete sdělit:

 • písemně na adresu: POLIKLINIKA AGEL Nymburk, Boleslavská 1854, 288 02 Nymburk, adresát: hlavní sestra, ředitel polikliniky.
 • písemně do schránky - rovněž je možné vhodit dopis do schránky umístěné naproti recepci v budově polikliniky
 • elektronickou poštou za použití ověřeného elektronického podpisu na adresu: nymburk@pol.agel.cz. Pokud pošlete stížnost elektronicky bez platného elektronického podpisu, je nutno ji do 5ti dnů od jejího podání potvrdit písemnou formou, jinak se na stížnost pohlíží jako na anonymní (viz. níže).
 • ústně na sekretariátu ředitele či přímo u vedoucího pracoviště, kterého se stížnost týká. O stížnosti bude proveden písemný záznam, který musí stěžovatel podepsat a jehož jedno vyhotovení bude stěžovateli předáno.

Záleží nám na Vaší spokojenosti a důvěře a z toho důvodu jsme nakloněni všem Vašim podnětům, připomínkám, námitkám, ať už kladným, či záporným. V případě, že nejste spokojeni s ambulantní péčí, proberte svoje námitky s ošetřujícím lékařem, v případě nespokojenosti s ošetřovatelskou péčí pak s hlavní nebo staniční sestrou oddělení. Lze také oslovit přímo ředitele nemocnice, který s Vámi Váš problém projedná. Příčinou problému může být totiž mnohdy pouze nedorozumění, nebo nedostatečné vysvětlení, a proto kontaktujte co nejdříve:

 • vedoucího lékaře oddělení, kterého se podnět týká,
 • hlavní sestru nemocnice (v případě nepřítomnosti jejího zástupce), nejlépe po předchozí telefonické domluvě
 • osobně ředitele polikliniky (v případě nepřítomnosti jeho zástupce), nejlépe po předchozí telefonické domluvě

Vedoucí pracovníky, prosím, kontaktujte během pracovních dní od 7:00 do 15:00.

Písemné podání stížnosti

Písemně lze zaslat stížnost na adresu: POLIKLINIKA AGEL Nymburk, Boleslavská 1854, 288 02 Nymburk, nebo na e-mail: nymburk@pol.agel.cz

Aby bylo možno důsledně stížnost prošetřit a seznámit stěžovatele se závěry šetření, měla by obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení stěžovatele (pacienta, zákonného zástupce, osoby blízké, v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, osoby zmocněné pacientem),
 • podstatné okolností, které se staly podnětem ke stížnosti, včetně uvedení pracoviště, případně jména zaměstnance, proti kterému je stížnost směrována),
 • adresu stěžovatele, případně jiný kontakt – telefon, e-mail,
 • vlastnoruční nebo elektronický podpis stěžovatele.

Postup při vyřizování stížnosti

POLIKLINIKA AGEL Nymburk prošetřuje všechny podané stížnosti, pokud obsahují jméno a příjmení stěžovatele, doručovací adresu, případně jiný kontakt na stěžovatele. Přijetí písemně podané stížnosti bude stěžovateli potvrzeno do 3 pracovních dnů od jejího doručení.

Anonymní stížnosti se stávají pouze podnětem k případnému zlepšení kvality poskytované péče a prošetřovány budou jen pokud obsahují údaje o nezákonné činnosti.

Každá písemná stížnost je zaregistrována na sekretariátě společnosti a stěžovateli je vždy zasláno potvrzení o jejím přijetí. Lhůta k vyřízení stížnost je stanovena do 30 dnů od jejího doručení. Tato lhůta může být z důvodu náročnosti prošetřování prodloužena o dalších 30 dnů. V případě, že stížnost nepřísluší POLIKLINICE AGEL Nymburk, bude o této skutečnosti stěžovatel informován a stížnost bude postoupena věcně příslušnému subjektu.

Veškeré písemné stížnosti jsou předávány řediteli polikliniky, který posoudí jejich obsah a závažnost a stížnost prošetří ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci konkrétního oddělení.

O vyřízení stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva nebo bude stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti. Stěžovatel bude seznámen se způsobem prošetření stížnosti, zjištěnými skutečnosti a závěry šetření stížnosti, případně přijatými nápravnými opatřeními.

Pokud nebude stěžovatel souhlasit s vyřízením stížnosti, může podat stížnost správnímu orgánu, který udělil POLIKLINICE AGEL Nymburk oprávnění k poskytování zdravotních služeb.