Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

Vnitřní řád Polikliniky AGEL Nymburk

Vítáme Vás v Poliklinice AGEL Nymburk. Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho zdravotnického zařízení.

 • Vize našeho zařízení jsou:

                                                Kvalitní poskytovatel bezpečné péče

                                                Vše pro spokojenost zaměstnanců a pacientů

                                                Zajištění kvality a kontinuity péče v bezpečném prostředí                  

 • Identifikace pacientů/klientů

Před ošetřením/vyšetřením předložte prosím bez vyzvání doklady totožnosti (kartičku pojišťovny, OP nebo pas).

 • Identifikace personálu

Všichni zaměstnanci Polikliniky AGEL, jsou povinni nosit jmenovky se jménem a zařazením odbornosti.

 • Ordinační doba ambulancí

Ordinační doba je zveřejněna na dveřích každého pracoviště a na webových stránkách poliklinika.agel.cz. Příjem pacientů končí 30 minut před ukončením ordinace.

 • Prosíme klienty, kteří přicházejí za účelem návštěvy ambulance praktického či závodního lékaře, aby se vždy hlásili na recepci.
 • Občerstvení

V suterénu ze strany Helenské ulice je umístěna kantýna, kde máte možnost občerstvení.

 • Práva pacientů

Práva pacientů jsou vyvěšeny v čekárnách a v ambulancích. Dále je naleznete na webových stránkách poliklinika.agel.cz.

 • Stížnosti

Písemně na adresu: Poliklinika AGEL Nymburk, Boleslavská 1854, 288 02 Nymburk, adresát: Ředitel polikliniky.

 1. Elektronickou poštou - na adresu: nymburk@pol.agel.cz.
 2. Ústně u hlavní sestry/manažera kvality nebo přímo u vedoucího pracoviště, kterého se stížnost týká.
 3. Telefonicky na sekretariátu polikliniky, tel. 321 022 270.
 4. Osoby, u kterých lze stížnost vyřídit: Provozní ředitel, v případě jeho nepřítomnosti, u Hlavní sestry (v jejich nepřítomnosti, určenému zástupci nebo na sekretariátu polikliniky).
 5. Aby bylo možno důsledně stížnost prošetřit a seznámit stěžovatele se závěry šetření, musí obsahovat tyto náležitosti:

-  Jméno a příjmení stěžovatele (pacienta, zákonného zástupce, osoby blízké, v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj

       zdravotní stav, nebo pokud zemřel, osoby zmocněné pacientem).

-  Podstatné okolností, které se staly podnětem ke stížnosti, včetně uvedení pracoviště, případně jméno

   zaměstnance, proti kterému je stížnost směrována).

-  Adresu stěžovatele, případně jiný kontakt – telefon, e-mail.

        Bližší informace ohledně řešení stížností, naleznete na naších webových stránkách -  poliklinika.agel.cz

 • Asistenční a vodící pes

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo na jeho doprovod ve zdravotnickém zařízení. Pes je zřetelně označen jako: vodící, asistenční (postroj, vestička + doklad o příslušném výcviku).

 • Dotazníky spokojenosti pacientů

Jsou k dispozici na recepci v přízemí a v jednotlivých ambulancích. Budeme rádi, když dotazník vyplníte a ohodnotíte nás a námi poskytovanou zdravotní péči. Schránka na vyplněné dotazníky je umístěna v přízemí budovy u recepce polikliniky.

 • Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:

(seznámení pacienta ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

      a) dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,

      b) řídit se vnitřním řádem zdravotnického pracoviště Poliklinika AGEL Nymburk,

      c) uhradit Poliklinice AGEL cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění

          nebo jiných zdrojů, kterému byly poskytnuty s jeho souhlasem,

      d) pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních

          nemocí, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a

          dalších skutečností podstatných pro poskytování zdravotních služeb,

      e) na výzvu prokázat svou totožnost občanským průkazem; jestliže pacient odmítne prokázání totožnosti, může Poliklinika AGEL

         odmítnout poskytnutí zdravotní služby, nejde-li o  pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči.

 • Zákaz kouření: 

​Kouření v celém areálu Polikliniky AGEL Nymburk je zakázáno!

 • Zákaz focení a nahrávání personálu:

​Je zakázáno pořizovat jakýkoliv fotografický i audiovizuální záznam personálu polikliniky bez jeho souhlasu. Není-li tak učiněno, personál může odmítnout ošetření pacienta a vykázat jej z prostor polikliniky pro nedodržení Vnitřního řádu. Výjimkou je stav ohrožení života pacienta.

 • Kola, koloběžky a sportovní náčiní:

​Dopravní prostředky jako kola a koloběžky zanechávejte na vyhrazeném místě určeném pro jejich odkládání v areálu polikliniky. Ostatní sportovní náčiní může do ordinací pouze se souhlasem personálu. Výjimkou jsou kompenzační pomůcky pacientů.

Děkujeme, že dodržujete Vnitřní řád Polikliniky AGEL Nymburk.