Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

Podněty a stížnosti

Podněty a stížnosti

Vedení Polikliniky AGEL klade velký důraz na spokojenost pacientů. Budeme rádi, pokud nám vyjádříte své poděkování, nebo naopak připomínky k poskytnuté péči, které jsou pro nás podnětem ke stálému zlepšování kvality poskytovaných služeb.

Své náměty a připomínky nám můžete sdělit:

  • písemně na adresu: Poliklinika AGEL, Jeremenkova 40/1056, 772 52  Olomouc - Ivona Vorrethová
  • elektronickou poštou za použití ověřeného elektronického podpisu na adresu: olomouc@pol.agel.cz Pokud pošlete stížnost elektronicky bez platného elektronického podpisu, je nutno jí do 5ti dnů od jejího podání potvrdit písemnou formou, jinak se na stížnost pohlíží jako na anonymní (viz. níže).
  • ústně na sekretariátu ředitele, paní Ivona Vorrethová. O stížnosti bude proveden písemný záznam, který musí stěžovatel podepsat a jehož jedno vyhotovení bude stěžovateli předáno.
  • elektronickou poštou na adresu zdravotnického ombudsmana DOZ: ombudsman@pol.agel.cz

Záleží nám na Vaší spokojenosti a důvěře a z toho důvodu jsme nakloněni všem Vašim podnětům, připomínkám, námitkám, ať už kladným, či záporným. V případě, že nejste spokojeni s  ambulantní péčí, proberte svoje námitky s ošetřujícím lékařem, v případě nespokojenosti s ošetřovatelskou péčí pak s hlavní sestrou . Lze také oslovit přímo ředitele Polikliniky AGEL, který s Vámi Váš problém projedná. Příčinou problému může být totiž mnohdy pouze nedorozumění, nebo nedostatečné vysvětlení, a proto kontaktujte co nejdříve:

  • sekretariát Polikliniky AGEL, Ivona Vorrethová, Tel: 581 071 582, během pracovních dní od 8:30 do 15:00.

Písemné podání stížnosti

Písemně lze zaslat stížnost na adresu: Poliklinika AGEL, Jeremenkova 40/1056, 772 52  Olomouc,  e-mail: olomouc@pol.agel.cz.

Aby bylo možno důsledně stížnost prošetřit a seznámit stěžovatele se závěry šetření, měla by obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno a příjmení stěžovatele (pacienta, zákonného zástupce, osoby blízké, v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, osoby zmocněné pacientem),
  • podstatné okolností, které se staly podnětem ke stížnosti, včetně uvedení pracoviště, případně jména zaměstnance, proti kterému je stížnost směrována),
  • adresu stěžovatele, případně jiný kontakt – telefon, e-mail,
  • vlastnoruční nebo elektronický podpis stěžovatele.

Postup při vyřizování stížnosti

Poliklinika AGEL prošetřuje všechny podané stížnosti, pokud obsahují jméno a příjmení stěžovatele, doručovací adresu, případně jiný kontakt na stěžovatele. Přijetí písemně podané stížnosti bude stěžovateli potvrzeno do 3 pracovních dnů od jejího doručení.

Anonymní stížnosti se stávají pouze podnětem k případnému zlepšení kvality poskytované péče a prošetřovány budou jen pokud obsahují údaje o nezákonné činnosti.

Každá písemná stížnost je zaregistrována na sekretariátě společnosti a stěžovateli je vždy zasláno potvrzení o jejím přijetí. Lhůta k vyřízení stížnost je stanovena do 30 dnů od jejího doručení. Tato lhůta může být z důvodu náročnosti prošetřování prodloužena o dalších 30 dnů. V případě, že stížnost nepřísluší Poliklinice AGEL, bude o této skutečnosti stěžovatel informován a stížnost bude postoupena věcně příslušnému subjektu.

Veškeré písemné stížnosti jsou předávány řediteli polikliniky, který posoudí jejich obsah a závažnost a stížnost prošetří ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci konkrétního oddělení.

O vyřízení stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva nebo bude stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti. Stěžovatel bude seznámen se způsobem prošetření stížnosti, zjištěnými skutečnosti a závěry šetření stížnosti, případně přijatými nápravnými opatřeními.

Pokud nebude stěžovatel souhlasit s vyřízením stížnosti, může podat stížnost správnímu orgánu, který udělil Poliklinice AGEL oprávnění k poskytování zdravotních služeb.