Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisu

Vážená paní, Vážený pane,

předkládáme Vám stručný přehled a postup při poskytování informací, nahlížení do zdravotnické dokumentace a vydávání jejích opisů, výpisů a kopií v zařízeních Dopravního zdravotnictví a.s. Postup je zpracován v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů.

Jak žádat o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo o pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace:

Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů, opisů se podává na příslušné ambulanci nebo oddělení. Žádost o pořízení kopií ze zdravotnické dokumentace či žádost o pitevní protokol se podává u zdravotního ředitele nebo u vedoucího lékaře dané polikliniky.

Pokud žadatel žádá o nahlédnutí, pořízení kopií, výpisů či opisů ze zdravotnické dokumentace, vyplní Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace (k dispozici zde). Při podání žádosti žadatel předloží doklad k ověření totožnosti a vztahu žadatele k pacientovi. Podaná žádost se zakládá do zdravotnické dokumentace.

Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka či pořizování výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace není z provozních důvodů možné provést ihned. S ohledem na pracovní povinnosti zdravotnického personálu si žadatel při podání žádosti sjedná termín nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, které proběhne za přítomnosti pověřeného zdravotnického pracovníka dané polikliniky Dopravního zdravotnictví a. s.

Pořízené výpisy, opisy nebo kopie ze zdravotnické dokumentace daná poliklinika Dopravního zdravotnictví a. s. vydá žadateli v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, a to po předchozím zaplacení poplatku ve výši dle aktuálního Ceníku placených služeb Dopravního zdravotnictví a. s. Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně dané polikliniky Dopravního zdravotnictví a.s. (u žádostí podaných poštou na základě poštovní dobírky).


Kdo může žádat:

1. Pacient nebo zákonný zástupce pacienta

K ověření totožnosti je nutné předložit:

Pokud žádost podává pacient nebo jeho zákonný zástupce osobně  – předloží průkaz totožnosti – občanský průkaz (u cizinců cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti), vyplní formulář žádosti  a předá ji zdravotnickému pracovníkovi. Pokud žádost podává opatrovník, ještě předloží originál či úředně ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem pacienta.

Pokud pacient nebo zákonný zástupce žádost podává poštou – vyplněný formulář žádosti s úředně ověřeným podpisem. Pokud žádost podává opatrovník, je nutné kromě uvedeného ještě zaslat ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem pacienta.

2.    Osoba určená pacientem

Takovým žadatelem je osoba, kterou pacient ve zdravotnické dokumentaci výslovně určil k nahlížení do zdravotnické dokumentace, k pořizování výpisů nebo kopií.

K ověření totožnosti a oprávněnosti požadavku bude potřeba předložit:

Pokud žádost podává osoba určená pacientem osobně  – předloží průkaz totožnosti – občanský průkaz (u cizinců cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti), vyplní formulář žádosti a předá ji zdravotnickému pracovníkovi. 

Pokud osoba určená pacientem žádost podává poštou – doloží vyplněný formulář žádosti s úředně ověřeným podpisem žadatele.

3.    Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta

Podat žádost způsobem uvedeným v bodu 1. mohou osoby určené pacientem.

Podat žádost způsobem uvedeným v bodu 1. může osoba blízká zemřelému pacientovi, tzn. příbuzný zemřelého v řadě přímé – manžel, potomci, sourozenci, rodiče, registrovaný partner – který spolu se žádostí předloží pověřenému pracovníkovi dané polikliniky Dopravního zdravotnictví a. s. úřední doklad o vztahu k pacientovi (rodný list, oddací list, registrace). Jiná osoba blízká zemřelému – přítel, soused atp. – spolu se žádostí ještě předloží čestné prohlášení o tom, že je osobou blízkou zemřelému. Podává-li žadatel žádost poštou, žádost doloží ověřeným podpisem a dále doloží ověřenou fotokopii dokladu o vztahu k pacientovi (u jiných blízkých osob ještě žadatel doloží čestné prohlášení žadatele).

4.    Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta, který vyslovil zákaz určité osobě blízké. 

Taková určitá osoba blízká může podat žádost způsobem uvedeným v bodu 1. avšak jen v případě, že současně se žádostí doloží pověřenému pracovníkovi dané polikliniky Dopravního zdravotnictví a. s., že požadovaná informace je v zájmu ochrany zdraví žadatele nebo ochrany zdraví další osoby. Stejně postupuje žadatel, který přišel do styku s pacientem, a informace ze zdravotnické dokumentace pacienta jsou rozhodné pro ochranu zdraví žadatele.


Přílohy:


Vyplněné formuláře pro Žádost o pořízení kopií ze zdravotnické dokumentace zašlete na adresu příslušné polikliniky:

POLIKLINIKA AGEL PRAHA Italská

sekretariát

Italská 560/37

121 43 Praha 2

nebo na e-mail: praha@pol.agel.cz

 

POLIKLINIKA AGEL PLZEŇ

Švihovská 14

301 00, Plzeň

nebo na e-mail: plzen@pol.agel.cz

 

POLIKLINIKA AGEL OSTRAVA

Tyršova 34

728 06 Moravská Ostrava

nebo na e-mail: info.ostrava@pol.agel.cz

 

POLIKLINIKA AGEL OLOMOUC

Jeremenkova 40/1056

772 52 Olomouc

nebo na e-mail: helena.sarmanova@pol.agel.cz

 

POLIKLINIKA AGEL NYMBURK

Boleslavská 1854

288 02 Nymburk

nebo e-mail: radana.srbova@pol.agel.cz

 

POLIKLINIKA AGEL ČESKÁ TŘEBOVÁ

Náměstí Jana Pernera 446

560 02 Česká Třebová

nebo e-mail: jana.paldusova@pol.agel.cz