Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

Vnitřní řád POLIKLINIKY AGEL Praha

 

 

Vítáme Vás na POLIKLINICE AGEL. Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho zdravotnického zařízení.

 

 1. Vize našeho zařízení jsou:

                                                Kvalitní poskytovatel bezpečné péče

                                                Vše pro spokojenost zaměstnanců a pacientů

                                                Zajištění kvality a kontinuity péče v bezpečném prostředí                  

 • Identifikace pacientů/klientů

Před ošetřením/vyšetřením předložte prosím bez vyzvání doklady totožnosti (kartičku pojišťovny, OP nebo pas).

 • Identifikace personálu

Všichni zaměstnanci POLIKLINIKY AGEL, jsou povinni nosit jmenovky se jménem a zařazením odbornosti.

 • Ordinační doba ambulancí

Ordinační doba je zveřejněna na dveřích každého pracoviště a na webových stránkách poliklinika.agel.cz. Příjem pacientů končí 30 minut před ukončením ordinace.

 • Prosíme klienty, kteří přicházejí za účelem návštěvy ambulance praktického či závodního lékaře, aby se vždy hlásili na recepci.
 • Občerstvení

V suterénu ze strany Helenské ulice je umístěna kantýna, kde máte možnost občerstvení.

 • Práva pacientů

Práva pacientů jsou vyvěšeny v čekárnách a v ambulancích.

 • Stížnosti

Písemně na adresu: Poliklinika AGEL, Italská 560/37, 121 43  Praha 2, adresát: Ředitel polikliniky.

 1. Elektronickou poštou - na adresu: praha@pol.agel.cz.
 2. Ústně na sekretariátu polikliniky či přímo u vedoucího pracoviště, kterého se stížnost týká.
 3. Telefonicky na sekretariátu polikliniky, tel. 221 087 401.
 4. Osoby, u kterých lze stížnost vyřídit: Provozní ředitel, v případě jeho nepřítomnosti, u Hlavní sestry (v jejich nepřítomnosti, určenému zástupci nebo na sekretariátu polikliniky).
 5. Aby bylo možno důsledně stížnost prošetřit a seznámit stěžovatele se závěry šetření, musí obsahovat tyto náležitosti:

-  Jméno a příjmení stěžovatele (pacienta, zákonného zástupce, osoby blízké, v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj

       zdravotní stav, nebo pokud zemřel, osoby zmocněné pacientem).

-  Podstatné okolností, které se staly podnětem ke stížnosti, včetně uvedení pracoviště, případně jméno

   zaměstnance, proti kterému je stížnost směrována).

-  Adresu stěžovatele, případně jiný kontakt – telefon, e-mail.

        Bližší informace ohledně řešení stížností, naleznete na naších webových stránkách -  poliklinika.agel.cz

 • Asistenční a vodící pes

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo na jeho doprovod ve zdravotnickém zařízení. Pes je zřetelně označen jako: vodící, asistenční (postroj, vestička + doklad o příslušném výcviku).

 • Dotazníky spokojenosti pacientů

Jsou k dispozici na recepci v přízemí a v jednotlivých ambulancích. Budeme rádi, když dotazník vyplníte a ohodnotíte nás a námi poskytovanou zdravotní péči. Schránka na vyplněné dotazníky je umístěna v přízemí budovy.

 

 • Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:

(seznámení pacienta ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

 

      a) dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,

      b) řídit se vnitřním řádem zdravotnického pracoviště POLIKLINIKA AGEL Praha,

      c) uhradit POLIKLINICE AGEL cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění

          nebo jiných zdrojů, kterému byly poskytnuty s jeho souhlasem,

      d) pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních

          nemocí, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a

          dalších skutečností podstatných pro poskytování zdravotních služeb,

      e) na výzvu prokázat svou totožnost občanským průkazem; jestliže pacient odmítne prokázání totožnosti, může POLIKLINIKA AGEL

         odmítnout poskytnutí zdravotní služby, nejde-li o  pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči.

 

 • Zákaz kouření

Kouření v celém areálu POLIKLINIKY AGEL Praha je zakázáno!