Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

Hospitalizovaný pacient

Vítáme Vás v POLIKLINICE AGEL Praha,

která je členem skupiny AGEL. Snahou personálu POLIKLINIKY AGEL Praha je poskytnout Vám kvalitní, bezpečnou péči a s využitím nejmodernějších metod Vám co nejdříve navrátit zdraví, případně zmírnit Vaše obtíže.

1.     Příjem na oddělení

Po příchodu na oddělení Vám bude přiděleno lůžko a budete informováni o tom, kdo je Vaším ošetřujícím lékařem. Lékař Vás srozumitelně seznámí s individuálním léčebným postupem, a vyplní s Vámi „Souhlas s hospitalizací“. Máte povinnost pravdivě informovat lékaře o dosavadním vývoji Vašeho zdravotního stavu, infekčních nemocech, jaké léky užíváte, u kterých jiných lékařů se léčíte, zda užíváte návykové látky a o dalších podstatných skutečnostech. S dotazy se obracejte na ošetřujícího lékaře (nejlépe při vizitě) a kdykoliv v případě potřeby na sestru.

Oděv, tašky a osobní věci Vám sestra uschová na pokoji v uzamykatelné šatní skříni. Současně Vám zapůjčí osobní prádlo, které vrátíte po ukončení hospitalizace. Vlastní prádlo můžete užívat za předpokladu, že je zaručena pravidelná výměna. Výměna ložního prádla se provádí podle potřeby, nejméně však jednou týdně.

Za finanční hotovost nebo cennosti si pacient zodpovídá sám. Na pokojích má každý pacient k dispozici uzamykatelnou skříňku.Upozorňujeme Vás, že jste povinen/a na požádání zdravotnického pracovníka prokázat svou totožnost občanským průkazem či jiným průkazem totožnosti. Odmítnutí prokázání totožnosti může být řešeno neposkytnutím zdravotních služeb. Tato povinnost platí i pro Vaše blízké, kteří se rozhodli Vás v poliklinice navštívit, a dále pro osoby, které mají právo na rozhodování či získávání informací o Vašem zdravotním stavu dle zákona. Odmítnutí prokázání totožnosti těchto osob může být řešeno neposkytnutím součinnosti nebo neumožněním návštěvy.

2.     Pokyny pro pobyt na lůžkovém oddělení

Léky, které Vám naordinoval ošetřující lékař, a které Vám podává v určenou dobu sestra, užívejte přesně podle jejich pokynů. Není dovoleno užívat jakékoliv léky bez vědomí ošetřujícího personálu, proto léky, které běžně užíváte doma, předejte po příchodu na oddělení sestře. Léky Vám budou vráceny při odchodu z nemocnice.

Osobní hygiena je prováděna denně, případně podle potřeby. Za osobní hygienu nesoběstačných pacientů odpovídá sestra. Máte právo na čistě povlečené lůžko, avšak máte také povinnost udržovat lůžko čisté.

Udržujte čistotu na pokojích, chodbách, WC, v koupelnách i v celém areálu nemocnice. Dodržujte třídění odpadků a vhazujte je pouze do košů k tomu určených.

Během hospitalizace je zakázáno používání jakýchkoliv alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, v odůvodněných případech může lékař požadovat vyšetření za účelem prokázání jejich požití.

Jste povinen/a dodržovat lékařem navržený individuální léčebný postup, jehož součástí může být také doporučení úpravy Vašeho jídelníčku (dieta). O případných dietních omezeních informujte i návštěvu, případně se poraďte se sestrou či lékařem.

Strava, pokud není jinak ordinováno, je podávána 4x denně:

  • snídaně od 07.15 hod.
  • svačina od 09.30 hod. (pouze výběrové diety)
  • oběd od 11.30 hod.
  • svačina od 14.30 hod. (pouze a výběrové diety)
  • večeře od 17.00 hod. II. večeře od 21.00 hod. (pouze výběrové diety)

Chodící pacienti se stravují přímo na pokojích, ležícím pacientům se podává strava u lůžka. Zbytky jídel z hygienických důvodů nenechávejte na pokoji. Na pokojích máte k dispozici lednici pro uložení potravin. Uložené potraviny a nápoje označte Vašim jménem, sestry každý týden kontrolují datum spotřeby uložených potravin a nápojů a prošlé potraviny likvidují. POLIKLINIKA AGEL Praha nepřebírá odpovědnost za zcizení, kvalitu a trvanlivost potravin donesených pacientovi nad rámec stanovené diety.

Denní režim je přizpůsoben hlavním cílům hospitalizace - tedy stanovení diagnózy a léčbě nemoci. Zároveň se snažíme poskytovat pacientům co největší pohodlí, a proto je ranní buzení pacientů stanoveno na 6.30 hodin. Klid a ticho jsou nezbytnými pomocníky při léčení, nerušte tedy ostatní pacienty hlučným chováním. Polední klid trvá od 13.00 do 14.00 hodin, od 22.00 do 6.30 hodin je nutné dodržovat noční klid.

Rozhlasový, televizní či jiný zvukový přístroj používejte se souhlasem ostatních pacientů na pokoji. Zásadně je nepoužívejte v době nočního klidu.

V případě opuštění oddělení svůj odchod nahlaste předem sestře.

Z léčebných důvodů Vám může být výjimečně povolena návštěva domova na propustku. Dodržujte prosím pokyny ošetřujícího lékaře během propustky.

Ve všech prostorách polikliniky platí zákaz kouření. Zákaz se týká všech osob, tedy zaměstnanců, pacientů i návštěvníků polikliniky. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených, zřetelně označených prostorách mimo budovy polikliniky.

Návštěvy pacientů jsou povoleny denně, doporučená návštěvní doba se na jednotlivých odděleních liší podle charakteru denního režimu, proto se na ni u personálu informujte. Na odděleních jednodenní péče může návštěvu povolit pouze ošetřující lékař při dodržování stanovených opatření. Návštěvy musí respektovat pokyny zdravotnických pracovníků. Požádejte prosím své příbuzné nebo známé, aby brali ohled na ostatní pacienty na pokoji a z hygienických důvodů nesedali na lůžka. Dále je požádejte, aby Vás navštěvovali v menších skupinkách. V případě, že Vás navštěvují malé děti v doprovodu příbuzných, dbejte prosím, aby se chovaly tiše a neběhaly po chodbách a pokojích. Z epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice návštěvy dočasně omezit.

3.     Tým zdravotnických pracovníků

Po dobu pobytu v poliklinice o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků, vedených ošetřujícím lékařem, který určuje diagnostický a léčebný postup. Nelékařským zdravotnickým personálem budete ošetřováni pod vedením staniční sestry. Ke svému ošetřujícímu lékaři i sestře se můžete obracet s důvěrou, v závažné situaci máte právo obrátit se na hlavní sestru, vedoucího lékaře.

V poliklinice pro Vás zařídí zdravotně-sociálního pracovníka, který Vám na vyžádání pomůže řešit sociální problémy. Pro pacienty, kteří se ze zdravotních důvodů po ukončení hospitalizace nejsou schopni sami o sebe postarat (nebo s pomocí blízkých), zajistí pracovník domácí ošetřovatelskou péči, pečovatelskou službu, případně navrhne jiné formy následné péče.

4.     Když duše potřebuje pomoc

Bohoslužby v poliklinice neprobíhají, ale v případě velké potřeby o setkání s knězem, sdělte svou žádost zdravotní sestře na oddělení, která se Vám pokusí návštěvu katolického kněze u lůžka zajistit.

5.     Bezpečnostní opatření

Při přijetí do POLIKLINIKZ AGEL Praha Vám dle Vašeho stavu může přijímací sestra připevnit na zápěstí identifikační náramek s Vašimi údaji. Při podávání léků, před anestézií a operačními výkony je povinností zdravotnických pracovníků ověřit Vaši identifikaci dotazem na Vaše jméno, ověřením na náramku.

Před operačním výkonem provede lékař ve spolupráci s Vámi bezpečnostní proceduru, kdy vyznačí na těle a v „Informovaném souhlasu“ místo výkonu.

Obě tato opatření jsou důležitá k bezpečnému poskytování zdravotní péče.  

6.     Informace a souhlas

Po dobu pobytu v nemocnici o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků. Máte právo znát jméno ošetřujícího lékaře, ošetřující sestry, ale i ostatních zaměstnanců polikliniky, se kterými budete přicházet do styku.

Při přijetí Vás lékař vyšetří a seznámí se všemi potřebnými informacemi o zdravotním stavu, plánovaných vyšetřeních, možnostech operační léčby i s případnými komplikacemi. V průběhu hospitalizace budete průběžně informováni o svém zdravotním stavu a dalším postupu léčby. Lékař Vás bude informovat o základní variantě navrhované léčby, která je hrazena ze zdravotního pojištění a také o možné ekonomicky náročnější variantě, na kterou je vázaný doplatek uvedený v Ceníku placených služeb POLIKLINIKY AGEL Praha

Je důležité lékaře informovat o všech potížích, o tom, co Vás trápí. Snažte se předat zdravotníkům všechny nutné informace, protože tím usnadníte a urychlíte Vaši léčbu.

Trpíte-li bolestí, sdělte tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři. Vaše sdělení přispěje nejen ke stanovení diagnózy a Vašich potíží, ale ovlivní i příslušnou léčbu a lékaři umožní bolest zmírnit či odstranit. Pokud tlumení bolesti budete považovat za nedostatečné, máte právo kdykoliv požádat lékaře o změnu léčby bolesti.

Součástí hospitalizace je i podpis „Souhlasu s hospitalizací“ v POLIKLINICE AGEL Praha. U pacientů v bezvědomí nebo u nesvéprávných pacientů se hospitalizace řeší podle platných právních norem.

V souvislosti s některými diagnostickými, léčebnými výkony a anestézií od Vás bude lékař požadovat podepsání tzv. „Informovaného souhlasu s výkonem“. Jedná se o vyjádření Vašeho souhlasu s tím, že jste byl/a náležitě poučen/a a dobrovolně podstupujete určité vyšetření či výkon.

Máte však právo, i přes tento Váš podpis, vyslovit nesouhlas a zákrok odmítnout. Lékař Vás bude informovat o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí, případně o dostupných alternativách léčby. V případě odmítnutí péče pacientem je nutné, za přítomnosti svědka, podepsat tzv. odvolání souhlasu.

Při příjmu sdělte ošetřujícímu lékaři skutečnosti, které se týkají poskytování informací o Vašem zdravotním stavu. Toto rozhodnutí písemně potvrdíte na předloženém formuláři.

Poliklinika je výukovým pracovištěm studentů zdravotnických škol. Studenti jsou součástí zdravotnického týmu a podílejí se na diagnostice a léčbě pacientů pod vedením zkušených zdravotnických pracovníků. Máte právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka. Při příjmu o tom informujte lékaře, který provede záznam do „Souhlasu s hospitalizací“.

7.     Ukončení hospitalizace

Budete-li si výslovně přát být předčasně propuštěn/a, je nezbytné Vaše písemné odmítnutí další péče, a to formou podpisu negativního reversu. Při onemocnění, kde je povinná léčba ze zákona, nemůžete být na revers propuštěn/a.

Při propuštění z polikliniky odevzdejte všechny zapůjčené předměty a uhraďte veškeré platby, fakturu za hospitalizaci a nadstandardní služby uhraďte v řádném termínu dle smlouvy. Neučiníte-li tak, budeme nuceni je soudně vymáhat právním oddělením.

Ošetřující lékař Vás bude informovat o dalším léčení a postupu. Pokud nebudete při poučení něčemu rozumět, neváhejte se zeptat. Před odchodem z nemocnice budete vybaveni písemnou propouštěcí zprávou pro Vás i Vašeho praktického lékaře a receptem na léky, které máte dále užívat. Dbejte na to, abyste se do tří dnů po svém propuštění ohlásil/a u svého praktického lékaře. Jen tak si zajistíte plynulost léčby.

Své názory na pobyt v POLIKLINICE AGEL Praha můžete sdělit prostřednictvím dotazníku, který v období dotazníkového šetření obdržíte od vedoucí či ošetřující sestry, případně jej získáte na vyžádání. Na oddělení je Vám také k dispozici kniha přání, pochval a stížností.

Běžné problémy řešte s ošetřujícím lékařem nebo s vedoucí sestrou. Závažné připomínky a návrhy sdělte vedoucímu lékaři nebo na sekretariátu ředitele POLIKLINIKY AGEL Praha.

Pacient, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje individuální léčebný postup, nebo se neřídí tímto vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem, může být rozhodnutím lékaře z polikliniky propuštěn.

8.     Služby v POLIKLINICE AGEL Praha

V naší poliklinice máte možnost být ubytován/a v nadstandardně zařízených pokojích. Nadstandardní pokoj je dvoulůžkový a jednolůžkový, vybavený televizí, samostatným hygienickým zařízením (WC a sprchový kout). Bezplatně Vám nabídneme tiskoviny dle nabídky distributora.

Podle přání Vám můžeme zajistit zvláštní stravu výběrem z několika jídel. Výběr stravy je podmíněn souhlasem lékaře tak, aby nebyl narušen léčebný dietní režim.

V areálu je Vám k dispozici i kantýna s potravinami a drogistickým zbožím, lékárna, můžeme Vám zajistit kadeřnici či pedikérku.

Nemocnice umožňuje bezplatné připojení k Internetu přes WiFi. POLIKLINIKA AGEL Praha nepřebírá odpovědnost za možná bezpečnostní rizika a útoky z internetu na systém pacientova počítače. Na připojeném počítači doporučujeme vypnout sdílení souborů a nastavit, „personal firewall” na automatické blokování příchozí komunikace.

Poliklinika dále poskytuje řadu dalších nadstandardních služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami. Ceník vybraných služeb Vám předá na vyžádání ošetřující personál či jej naleznete na informačních nástěnkách a na webové adrese poliklinika.agel.cz

Nezdráhejte se našeho personálu na cokoliv zeptat, je zde pro Vás.

9.     Závěrem

Snahou všech členů zdravotnického týmu je vytvořit pro Vás v nemocnici takové prostředí, v němž Vám budeme moci efektivně pomoci. Snažíme se o citlivý, ohleduplný a bezpečný přístup. V této snaze nám můžete pomoci také sami, a to zejména pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním stanovených pokynů, které jsou závazné pro všechny hospitalizované pacienty.

Děkujeme Vám za vzájemnou ohleduplnost a přejeme Vám co nejpříjemnější pobyt v naší poliklinice.