Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

O nás

Zásady zpracování osobních údajů při využívání rezervačních nebo objednávacích systémů

Vážení pacienti / klienti,

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Kontaktní údaje správce:

Dopravní zdravotnictví a.s., IČO: 25903659, se sídlem: Italská 560/37, Vinohrady, 121 43 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,vložka 15882, web: #company_web# (dále jen „Správce“)

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv podle příslušných právních předpisů se můžete obrátit na odpovědnou osobu, a to prostřednictvím e-mailu: dpo@agel.cz, nebo poštovní adrese: AGEL a.s., Data protection officer, Vrchlického 1350/102, Košíře, 150 00 Praha 5. .

3. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

Objednávání pacientů/klientů (dále jen „Subjektů údajů“) k poskytnutí zdravotních služeb prostřednictvím rezervačních nebo objednávacích systémů Správce nebo prostřednictvím telefonu

Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů k poskytnutí zdravotních služeb Správcem.

V souvislosti s provozem a využíváním rezervačních nebo objednávacích systémů Správce mohou být zpracovány shromážděné osobní údaje získané on-line pomocí webových formulářů nebo telefonicky příslušným pracovištěm Správce.

Jedná se zpravidla o tyto osobní údaje Subjektu údajů:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození, případně i číslo pojištěnce,
 • kontaktní telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa, případně i adresa bydliště,
 • zdravotní pojišťovna, u které je Subjekt údajů registrován.

Tyto osobní údaje slouží následně jako podklad pro vedení zdravotnické dokumentace a plnění dalších povinností Správce jako poskytovatele zdravotních služeb při poskytování zdravotních služeb.

4. Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany:

Zpracování osobních údajů může být nezbytné i pro účely oprávněných zájmů Správce, zejména v souvislosti s možností uplatňovat svá práva a nároky vyplývající z provedené rezervace nebo objednávky termínu pro poskytnutí zdravotní služby Subjektu údajů a možnosti informovat Subjekt údajů o provedené rezervaci nebo objednávky termínu a příp. i pro následnou komunikaci Správce se Subjektem údajů.

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

 • zaměstnanci Správce,
 • státní orgány a další subjekty na základě jiných právních předpisů,
 • subjekty, které Správci poskytují služby (zejména provozovatelé uvedených rezervačních nebo objednávacích systémů, případně subjekty zprostředkovávající zarezervování nebo objednání termínu pro Subjekt údajů) a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

6. Předávání osobních údajů do zahraničí:

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7. Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje uložené v rezervačních nebo objednávacích systémech jsou likvidovány, jakmile je naplněn účel jejich zpracování, případně kdy dojde k jejich předání do jiných systémů sloužících pro vedení zdravotnické dokumentace. Pokud jsou osobní údaje získávány telefonicky, mohou být vedeny v rámci listinného či elektronického diáře, který je uchováván zpravidla minimálně po celou dobu daného kalendářního roku.

8. Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

 • Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu či výmaz (pokud jsou k výmazu dány zákonné důvody).
 • Máte právo na omezení zpracování.
 • Máte právo na přenositelnost údajů.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce – viz bod 4.).
 • Máte právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle příslušných právních předpisů.
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz).

9. Poučení k Vaší povinnosti poskytnout osobní údaje:

Poskytování Vašich osobních údajů je dobrovolné při využívání nabízených rezervačních nebo objednávkových služeb Správce. Neposkytnutí Vašich osobních údajů ve stanoveném rozsahu může znamenat, že Správce Vám nebude moci zajistit termín rezervace nebo objednání poskytnutí zdravotní služby.