Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

Podněty a stížnosti

Vedení POLIKLINIKY AGEL klade velký důraz na spokojenost pacientů. Budeme rádi, pokud nám vyjádříte své poděkování, nebo naopak připomínky k poskytnuté péči, které jsou pro nás podnětem ke stálému zlepšování kvality poskytovaných služeb.

Své náměty a připomínky nám můžete sdělit:

  • písemně na adresu: POLIKLINIKA AGEL, Italská 560/37, 121 43  Praha 2, adresát: hlavní lékař.
  • elektronickou poštou za použití ověřeného elektronického podpisu na adresu: praha@poliklnika.agel.cz. Pokud pošlete stížnost elektronicky bez platného elektronického podpisu, je nutno ji do 5ti dnů od jejího podání potvrdit písemnou formou, jinak se na stížnost pohlíží jako na anonymní (viz. níže).
  • ústně na sekretariátu ředitele polikliniky či přímo u vedoucího pracoviště, kterého se stížnost týká. O stížnosti bude proveden písemný záznam, který musí stěžovatel podepsat a jehož jedno vyhotovení bude stěžovateli předáno.

Záleží nám na Vaší spokojenosti a důvěře a z toho důvodu jsme nakloněni Vašim podnětům, připomínkám, námitkám, ať už kladným, či záporným. V případě, že nejste spokojeni s poskytovanou péčí, projednejte svoje námitky s ošetřujícím lékařem, v případě nespokojenosti s ošetřovatelskou péčí pak s hlavní nebo vedoucí sestrou oddělení. Lze také oslovit přímo hlavního lékaře, který s Vámi problém projedná. Kontaktujte prosím:

  • vedoucího lékaře oddělení, kterého se podnět týká
  • hlavního lékaře polikliniky (v případě nepřítomnosti jeho zástupce), nejlépe po předchozí telefonické domluvě na sekretariátu polikliniky, tel. 221 087 401
  • telefonicky nebo osobně sekretariát polikliniky, tel. 221 087 401

Vedoucí pracovníky, prosím, kontaktujte během pracovních dní od 7:00 do 15:00.

Písemné podání stížnosti

Písemně lze zaslat stížnost na adresu: POLIKLINIKA AGEL, Italská 560/37, 121 43 Praha 2, nebo na e-mail: praha@pol.agel.cz

Aby bylo možno důsledně stížnost prošetřit a seznámit stěžovatele se závěry šetření, měla by obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno a příjmení stěžovatele (pacienta, zákonného zástupce, osoby blízké, v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, osoby zmocněné pacientem)
  • podstatné okolností, které se staly podnětem ke stížnosti, včetně uvedení pracoviště případně jména zaměstnance, proti kterému je stížnost směrována)
  • adresu stěžovatele, případně jiný kontakt – telefon, e-mail
  • vlastnoruční nebo elektronický podpis stěžovatele

Postup při vyřizování stížnosti

POLIKLINIKA AGEL prošetřuje všechny podané stížnosti, pokud obsahují jméno a příjmení stěžovatele, doručovací adresu, případně jiný kontakt na stěžovatele. Přijetí písemně podané stížnosti bude stěžovateli potvrzeno do 3 pracovních dnů od jejího doručení.

Anonymní stížnosti se stávají pouze podnětem k případnému zlepšení kvality poskytované péče a prošetřovány budou, jen pokud obsahují údaje o nezákonné činnosti.

Každá písemná stížnost je zaregistrována na sekretariátu společnosti a stěžovateli je vždy zasláno potvrzení o jejím přijetí. Lhůta k vyřízení stížnost je stanovena do 30 dnů od jejího doručení. Tato lhůta může být z důvodu náročnosti prošetřování prodloužena o dalších 30 dnů. V případě, že stížnost nepřísluší POLIKLINICE AGEL, bude o této skutečnosti stěžovatel informován a stížnost bude postoupena věcně příslušnému subjektu.

Veškeré písemné stížnosti jsou předávány hlavnímu lékaři polikliniky, který posoudí jejich obsah a závažnost a stížnost prošetří ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci konkrétního oddělení.

O vyřízení stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva nebo bude stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti. Stěžovatel bude seznámen se způsobem prošetření stížnosti, zjištěnými skutečnostmi a závěry šetření stížnosti, případně přijatými nápravnými opatřeními.

Pokud nebude stěžovatel souhlasit s výsledkem řešení stížnosti, může se obrátit ke správnímu orgánu, který udělil POLIKLINICE AGEL, Italská 560/37, 121 43 Praha 2 oprávnění k poskytování zdravotních služeb.